Javni konkurs za prijem uposlenika u JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

Na osnovu člana 133. a u vezi s članom 112. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 23/10 i 1/16), Saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-20-1/17 od 03.08.2017.godine, a u skladu sa odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 3/13 ), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/16), Školski odbor Javne ustanove Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, donio je Odluku kojom se raspisuje:

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017./2018.godini

1. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika – 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, odnosno 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od
01.09.2017. godine do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najkasnije do
31.08.2018. godine:
2. Nastavnik/nastavnica fizike – 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, odnosno 20 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine;
3. Nastavnik/nastavnica sociologije – 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, odnosno 16 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od 01.09.2017.godine do 31 08.2018.godine;
4. Nastavnik/nastavnica vjeronauke – 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, odnosno 7,5 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od 01.09.2017.godine do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2018.godine;
5. Nastavnik/nastavnica praktične nastave mašinske struke (Automehaničar-majstor) – 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, odnosno 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme, počev od 01.09.2017.godine; uz probni rad od 6 (šest) mjeseci;
6. Nastavnik/nastavnica praktične nastave mašinske struke (Automehaničar-majstor) – 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, odnosno 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine;
7. Nastavnik/nastavnica ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, odnosno 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od 01.09.2017.godine do 31,08.2018.godine;
8. Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme -1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, počev od 01.09.2017.godine do 31.08.2018.godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, Pravilnikom o radu JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i drugim normativnim aktima Škole , i to:
Za poziciju pod rednim brojem 1,2,3,4 i 7:
• VSS – VII stepen stručne spreme odgovarajućeg fakulteta, odnosno I (prvi) Ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (Drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom
Za poziciju pod rednim brojem 5 i 6:
1. Završen mašinski fakultet VSS-diplomirani inženjer mašinstva, drugi ili prvi stepen sa prethodno završenom školom za kvalifikovane radnike mašinske struke, odnosno sa završenim stepenom stručne spreme za srednje složena ili složena zanimanja;
2. prvi stepen fakulteta ili visoke škole-odsjek za praktičnu nastavu u mašinskoj struci;
3. viša stručna pedagoška škola-odsjek za praktičnu nastavu;
4. pedagošku akademiju-mašinski odsjek, sa prethodno završenom školom za kvalifikovane radnike mašinske struke,odnosno sa završenim stepenom stručne spreme za srednje složena ili složena zanimanja;
5. viša tehnička škola mašinske struke, sa prethodno završenom školom za kvalifikovane radnike;
6. visokokvalifikovani radnici mašinske struke, odnosno radnici sa završenim stepenom stručne spreme za složenija zanimanja/ specijalnosti/, za zanimanje za koje se obrazuju učenici i najmanje pet godina radnog iskustva u zanimanju za koje se izvodi nastava po nastavnom planu i programu.
Napomena:
• Za sve tačke od 1. do 5. prethodni nivo obrazovanja je završen treći stepen mašinske struke za stručno zanimanje automehaničar uz obavezno dostavljanje dokaza o prethodno završenom trećem (III) stepenu stručnog zanimanja za automehaničara.
• Za tačku 6. Visokokvalifikovani radnici mašinske struke Automehaničar-majstor peti (V) stepen složenosti i najmanje pet godina radnog iskustva u stručnom zanimanju automehaničar.
Za poziciju pod rednim brojem 8:
• NKV-završena osnovna škola u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta
Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom,adresom stanovanja, brojem telefona i po mogućnosti e-mail adresa, kandidati su obavezni dostaviti :
a) odgovarajuću diplomu/ svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
d) za radno mjesto pod rednim brojem 5 i 6: Diploma o završenom petom (V) stepenu zanimanja Automehaničar-majstor.
Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju : \
a) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
b) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
c) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,
d) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
e) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
f) Uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona, Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
g) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
h) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
i) Uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom studiranja relevantnog za obavljanje poslova koji se traže konkursom,
j) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca,
I) i drugu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje uslova.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” br. 03/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/16), te Dopunama nastavnog plana i programa za srednje škole Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo broj: 11-01-38-7211-12/09 od 01.06.2009.godine.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka, pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru.
Po konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat dužan je dostaviti Ijekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti od zdrastvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od 6 (šest) mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na javni konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor Škole je obavezan zaključiti ugovor s drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste, a u skladu s članom 17.stav 4. i 5. navedenog Pravilnika.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati dostavljaju lično na protokol Škole u vremenu od 08,00 do 15,00h ili preporučeno poštom na adresu JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo,Ulica Velešići broj 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom “Prijava na javni konkurs za poziciju po rednim brojem: – ne otvaraj.”

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole, u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.

Javni konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Krajnji rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 21.08.2017.godine.

Vezane vijesti...