Nasilje nad ženama

Prenosimo članak sa portala Mreže za izgradnju mira:

UVOD

”Nasilje prema ženama je ispoljavanje historijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje prema ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.”

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se širom svijeta. Ovaj dan prvi put je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, a na taj dan Ujedinjene nacije, vlade i humanitarne organizacije širom sveta pozivaju sve društvene aktere da se uključe u aktivnosti koje za cilj imaju sprečavanje nasilja nad ženama.

Razlikujemo dvije vrste nasilja:

  • Nasilje u partnerskim odnosima i u porodici
  • Seksualno nasilje

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član porodice (muž, sin, otac, brat, momak…) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili nepoznati muškarac. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posljedica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć održe. Nasilje nad ženama je primjer zloupotrebe moći jednog pola nad drugim.Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina historije podstaknuto od svake društvene zajednice sve do danas.

Nasilje nad ženama definirano je u skladu sa Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeća Evrope kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama, a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu dovesti do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu.

Cio članak na sljedećm linku.

Vezane vijesti...