Odluka o izboru najpovoljnije ponude

U prilogu je data Odluka o izboru najpovoljnije ponude za streučno usavršavanje nastavnika u Istanbulu, Turska u periodu od 12. januara do 16. januara 2020. godine.

Postupak javne nabavke pokrenut je posebnom Odlukom ugovornog ograna djl.broj: 06-1681 od 09.l2.2019.godine. JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u Ulici Velešići broj 2 u Sarajevu kao Ugovorni organ, proveo je postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B. Zakona o javnim nabavkama, za koji je objavljen Poziv za dostavu ponuda za organizovanje kolektivnog stručnog usavršavanja-studijskog putovanja u januaru 2020. godine za radnike i radnice JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo na službenoj web stranici ugovornog organa http://www.sssksarajevo.com.ba dana 12.12.2019.godine (u daljem tekstu: Poziv za dostavu ponuda). U navedenom postupku zaprimljena je jedna ponuda za nabavku usluga organizovanja kolektivnog stručnog usavršavanja, od slijedećeg ponuđača:
CENTROTRANS-EUROLINES D.D, Ulica Kurta Schorka broj 14 Sarajevo. Izvršena je analiza dostavljene ponude i utvrđeno je da ponuda ponuđača CENTROTRANS EUROLlNES D.D. SARAJEVO, Ulica Kurta Schorka broj 14 Sarajevo broj: 06-1861/19 od 25.l2.2019.godine ispunjava zahtjeve Ugovornog organa. U postupku donošenja Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu dostavljene ponude. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač, ocijenjen zbog kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču CENTROTRANS EUROLINE S D.D. SARAJEVO, Ulica Kurta Schorka broj 14 Sarajevo za ponuđenu cijenu od 599,00 KM po osobi. Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama BiH odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba.

Vezane vijesti...