25. sjednica Školskog odbora – 26. septembar 2019. godine

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 20.,21.,22.,23., i 24. sastanka ovog organa
 2. Informacija o realizaciji donesenih odluka i zaključaka sa 20.,21.,22.,23., i 24. sastanka ovog organa (Izvjestilac: V.d. Direktora Škole)
 3. Izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima obrazovno-odgojno rada na kraju školske 2018/2019.godine (Izvjestilac: V.d. Direktora Škole)
 4. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada Škole za školsku 2018/2019.godine(Izvjestilac: V.d. Direktora Škole)
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg programa rada Škole za školsku 2019/2020.godine
 6. Prijedlog Odluke o isplati naknade članovima Komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika Škole
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju službenog puta za v.d. direktora Škole
 8. Prijedlog Odluke o isplati akontacije za službeno putovanje v.d. direktora Škole
 9. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika ustanove
 10. Tekuća pitanja
 11. Pošta

You may also like...