31. sjednica Školskog odbora – 05. mart 2020. godine

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 27., 28., 29. i 30. sastanka školskog odbora (Izvjestilac: Direktor Škole);
 2. Usvajanje informacije o realizaciji donesenih zaključaka i odluka sa 27., 28., 29. i 30. sastanka školskog odbora (Izvjestilac: Direktor Škole);
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju nove komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika ustanove (Izvjestilac: Direktor Škole);
 4. Izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno-obrazovnog rada na kraju prvog polugodišta školske 2019/2020. godine (Izvjestilac: Pomoćnik Direktora za nastavu);
 5. Informacija o analizi ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije – Sarajevo (Izvjestilac: Direktor Škole);
 6. Prijedlog odluke o odobravanju službenog putovanja direktora Škole „4. susret automehaničara/autoservisera Jugoistočne Evrope u vremenskom periodu od 12. do 15.03.2020. godine“ (Izvjestilac: Direktor Škole);
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju nove komisije za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika (Izvjestilac: Direktor Škole);
 8. Razmatranje i realizacija individualnog i kolektivnog stručnog usavršavanja nastavnika/nastavnica u JU Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije – Sarajevo (Izvjestilac: Direktor Škole);
 9. Izvještaj o realizaciji budžeta za 2019. godinu (Izvjestilac: Rukovodilac računovodstva);
 10. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima centralne komisije sa podkomisijama za popis stalnih sredstava, sitnog inventara, potraživanja i obaveza (Izvjestilac: Direktor Škole);
 11. Informacija o izvedbenom planu maturalne ekskurzije za školsku 2019/2020. godinu (Izvjestilac: Direktor Škole);
 12. Tekuća pitanja;
 13. Pošta

Vezane vijesti...