Odluka o radu škole narednih dana!

O D L U K A

Član 1.
Ovom odlukom se određuje vrijeme, mjesto i način rada svih radnika škola za vrijeme važenja Odluke Vlade Kantona Sarajevo o organizaciji rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi JU Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije – Sarajevo, sa sjedištem u ul. Velešići br. 2 za period od 16.03. do 25.03.2020. godine.

Član 2.
U periodu od 16.03. do 25.03.2020. godine nastavni proces u ovoj Školi organizirat će se na sljedeći način:

a. Svi predmetni nastavnici izvode online nastavu i obavljaju druge administrativno-tehničke poslove od kuće u vremenu koji je u skladu sa uobičajenim rasporedom časova za određeni dan;
b. Za stručnu i tehničku pomoć nastavnici se obraćaju administratoru ili članovima administratorskog tima za online nastavu putem e-maila ssskskola@ssskskola.edu.ba;
c. U slučaju da neki od nastavnika iz određenih razloga nije u mogućnosti realizirati online nastavu od kuće, obavlja istu u Školi ali uz prethodnu najavu dolaska direktoru Škole;
d. Svi predmetni nastavnici svaki dan po okončanju svoje online nastave šalju izvještaje o realizaciji online nastave i odzivu učenika administratoru putem e-maila ssskskola@ssskskola.edu.ba;
e. Školski administrator za online nastavu priprema zbirni izvještaj za Radnu grupu za pomoć i nadzor online nastave Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;
f. Voditelji odjeljenja/razrednici uz konsultacije sa predmetnim nastavnicima kontinuirano prate odziv učenika svojih odjeljenja i po potrebi telefonski kontaktiraju roditelje učenika koji ne prisustvuju online nastavi i podsjećaju ih na obavezu prisustva i na odgovarajuće sankcije;
g. Nastavnici praktične nastave online nastavom obuhvataju i učenike koji inače praktičnu nastavu obavljaju u preduzećima sa kojima škola ima potpisan ugovor;
h. S ciljem upisa realiziranih časova online nastave u dnevnike rada odjeljenskih knjiga, predmetni nastavnici dolaze u školu u vrijeme i prema rasporedu kojeg će utvrditi direktor škole i o tome ih blagovremeno informisati;
i. U naznačenom periodu u školi neće biti organizovana klasična dežura kao za vrijeme redovnog nastavnog procesa.

Član 3.
U periodu od 16.03. do 25.03.2020. godine rad radnika Škole koji nisu direktno vezani za nastavni proces organizirat će se na sljedeći način:

a. Sekretar škole, rukovodilac računovodstva, pomoćnik direktora, rukovodilac nastavnog procesa, rukovalac nastavnom tehnikom i bibliotekar rade samo hitne i neophodne poslove u Školi u skraćenom radnom vremenu u skladu sa usmenim dogovorom sa direktorom Škole s ciljem da u skladu sa mogućnostima veći dio redovnih poslova obavljaju od kuće;
b. Stručni saradnici (pedagog, socijalni radnik i psiholog) rade samo hitne i neophodne poslove u Školi u skraćenom radnom vremenu u skladu sa usmenim dogovorom sa direktorom Škole sa ciljem da u skladu sa mogućnostima veći dio redovnih poslova obavljaju od kuće, uz obavezu kontinuiranog informisanja učenika i njihovih roditelja putem školske online platforme ili telefonom u cilju davanja uputa i apela učenicima o obaveznom prisustvu online nastavi i adekvatnom ponašanju u cilju zaštite od zaraze coronavirusom;
c. Domari naizmjenično obavljaju redovne poslove domara odnosno rukovaoca nastavnom tehnikom u nepunom radnom vremenu od 4 /četiri/ sata dnevno u skladu sa usmenim dogovorom sa direktorom Škole;
d. Higjeničarke/spremačice naizmjenično po 1 /jedna/ radi dnevno, a prema rasporedu kojeg će sačiniti domar uz konsultacije sa sekretarom Škole, obavljaju redovne poslove u nepunom radnom vremenu od 4 /četiri/ sata dnevno s akcentom na stalno čišćenje i dezinfekciju svih prostora Škole, specijalno WC-a i prostorija koje će koristiti u periodu za koji ova Odluka važi.

Član 4.
Svi radnici Škole, a posebno administrator za online nastavu i nastavnici, obavezni su biti dostupni direktoru Škole putem telefona (fiksnog ili mobilnog) i e-maila svaki dan od 08:00 do 16:00 sati.

Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do 25.03.2020. godine.
Ova Odluka biće objavljena na oglasnoj ploči Škole i na školskoj internet stranici.

Vezane vijesti...