Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U prilogu obavijesti data je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Javna nabavka iz člana 1. ove Odluke provedena je putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda shodno članu 88. Zakona o javnim nabavkama BiH, i u skladu sa Izmjenama i dopunama  Plana javnih nabavki za 2021.godinu ( djl.broj: 06-06-3-3330/21 od 27.04.2021.godinu ), kao i Budžetom za 2021.godinu

Slične objave