Category: JAVNE NABAVKE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke putem Zapisnika Komisije za javne nabavke o pregledu i ocjeni ponuda djl.br. 06-06-2-1769/22 od 15.12.2022.godine,odnosno Ponuda ponuđača IMTEC d.o.o. Sarajevo za nabavku elektronske opreme putem konkurentskog zahtjeva...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U prilogu obavijesti data je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Javna nabavka iz člana 1. ove Odluke provedena je putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda shodno članu 88. Zakona o javnim nabavkama BiH, i...