Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – računarska oprema

Na temelju člana 64.stav 1. tačka b., člana 70.stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 39/14, 59/22), na preporuku Komisje za javne nabavke i Zapisnika Komisije za javne nabavke broj 06-06-2-2621/23 od 14.12.2023. godine, direktorica JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije donosi:

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisje za javne nabavke putem Zapisnika Komisje za javne nabavke 06-06-2-2621/23 od 14.12.2023, odnosno Ponuda ponuđača ITD d.o.o. Sarajevo za kompijutersku opremu i potrepštine, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i provedene e-aukcije u iznosu od 17.581,52 KM bez PDV-a, a shodno članu 64. Stav 1. Tačka b. Zakona o javnim nabavkama(Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 39/14, 59/22).

Član 2.
Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 1. i 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je dana 07.11.2023. godine posebnom Odlukom ugovornog organa djel.br.06-06-3-1734/23.godine. JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u ulici Velešići broj 2 u Sarajevu kao Ugovorni organ proveo je postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Dana 08.11.2023.godine na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj:962-7-1-3-5/23, kao i tenderska dokumentacija za kompijutersku opremu i potrepštine. Komisija za javne nabavke ove ustanove je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda,a o čemu su sačinjeni odgovarajući zapisnici, u kojima je utvrđeno slijedeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije (2); da su blagovremeno zaprimljene obje ponude.
Kako je predviđeno tenderskom dokumentacijom, Komisija je nakon prijema, otvaranja i analize prihvatljivih ponuda zakazala na portalu javnih nabavki e-aukciju 11.12.2023. godine za dan 14.12.2023. godine u 10h. E-aukcija je provedena putem Portala javnih nabavki BiH. Prije provođenja e-aukcije, svim ponuđačima koji su dostavili prihvatljive ponude je upućen poziv za učestvovanje u e-aukciji u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Sl. Glasnik BiH” br.66/16). E-aukcija je trajala 10-minuta u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Sl. Glasnik BiH” br.66/16)
Nakon završene e-aukcije, uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora i izvještaj o toku i završetku e-aukcije utvrđeno je da je prihvatljiva ponuda ponuđača ITD d.o.o. Sarajevo kao najniža ponuđena cijena od 17.581,52 KM bez PDV-a.

Cijeneći naprijed navedeno, a u postupku donošenja Odluke o izboru posebno su cijenjene činjenice da je Komisja postupila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima.
Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b i člana 70. stav 1., 3 i 6. zakona o javnim nabavkama BiH odlučeno je kao u dispozitivu .

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od deset dana od dana zaprimanja ove Odluke.

Slične objave