HISTORIJAT ŠKOLE

Ministarstvo lokalnog saobraćaja NR Bosne i Hercegovine osnovalo je školske 1947/48. DRŽAVNU AUTOMEHANIČARSKU ŠKOLU.

Sve do 1953/54. DRŽAVNA AUTOMEHANIČARSKA ŠKOLA je bila samostalna. Te godine je pripojena kao AUTOODSJEK školi ŽIŠ-a.

Godine 1956. Sreski Narodni odbor grada Sarajeva kupuje zemljišta i barake u Velešićima za buduću AUTOMEHANIČARSKU ŠKOLU.

Godine 1960. sagrađena je hala za praktičnu nastavu i od tada AUTOMEHANIČARSKA ŠKOLA sa praktičnom obukom seli se u Velešiće i tu nastavlja rad.

Godine 1962. Sreski Narodni odbor započinje gradnju zgrade za potrebe škole

Godine 1967. zgrada je dovršena i škola upisuje 16 odjeljenja sa 632 učenika. Školske radionice i kabineti opremljeni su najsavremenijom opremom i formirano je jezgro stručnih nastavnika, osposobljene su radionice za obavljanje servisnih usluga za motorna vozila u drumskom saobraćaju i tehnički pregled za motorna vozila i priključna vozila.

Pri Elektromašinskom školskom centru 60-tih godina osniva se odsjek za saobraćajne tehničare koji će školske 196/69. godine biti priključeni SAOBRAĆAJNOM ŠKOLSKOM CENTRU u Sarajevu (Velešići). Godine 1978/79. osnovan je SAOBRAĆAJNI ŠKOLSKI CENTAR, a OOUR SAOBRAĆAJNA ŠKOLA nastaje spajanjem ŠKOLE ZA RADNIČKA ZANIMANJA i SAOBRAĆAJNE TEHNIČKE ŠKOLE.

Godine 1994/95. škola dobija naziv MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA.

2009. godine škola mijenja naziv u JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE.