Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

I Opće odredbe

Član 1.
(Pravo upisa u prvi razred srednjih škola)
(1) Pravo upisa u prvi razred srednje škole u statusu redovnog učenika imaju kandidati sa završenom osnovnom školom, koji nisu stariji od 18 godina, odnosno koji do kraja tekuće godine ne navršavaju 18 godina života.
(2) Pravo upisa u prvi razred srednje škole za učenike s teškoćama u razvoju imaju kandidati koji pored ostalih uslova, ispunjavaju uslov da do kraja tekuće godine ne navršavaju 22 godine života.
(3) Terminološko korištenje ženskog ili muškog roda u ovoj odluci podrazumijeva oba roda.

Član 2.
(Plan upisa i prijava kandidata)
(1) Srednje škole vrše upis učenika u prvi razred u skladu sa Planom upisa učenika u srednje škole kao javne ustanove Kantona Sarajevo, koji na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), donosi Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada).
(2) Ministarstvo je dužno, prilikom izrade Plana upisa učenika iz stava (1) ovog člana, konsultovati Javnu ustanovu “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo i Privrednu komoru Kantona Sarajevo, te vršiti redovne analize o kretanjima na tržištu rada u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo.
(3) Izmjene i dopune, odnosno proširenje Plana upisa iz stava (1) i (2) ovog člana može odobriti samo Vlada, osim za privatne srednje škole, Javnu ustanovu Gazi Husrev-begova medresa i Katolički školski centar (Opća-realna gimnazija i Srednja medicinska škola), čiju odluku donosi osnivač, a u skladu s kriterijima iz ove odluke i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/04, 27/08, 45/20, 7/21, 20/22 i 23/23).
(4) Prijava i upis kandidata u prvi razred srednjih škola provodi se isključivo putem Informacionog sistema EMIS, kroz on–line upis.
(5) Prijava i upis kandidata u prvi razred Javne ustanove Gazi Husrev-begova medresa i Katoličkog školskog centra (Opća-realna gimnazija i Srednja medicinska škola) provodi se kombinirano: dio putem Informacionog sistema EMIS, a dio po posebnim kriterijima koje donosi osnivač škole.
(6) Prijava i upis kandidata u prvi razred srednjih škola/centara za učenike s teškoćama u razvoju provodi se putem Informacionog sistema EMIS ili dostavljanjem dokumentacije direktno u školi, odnosno centru.
(7) U konkursnom roku kandidat može izabrati najviše tri programa obrazovanja/ zanimanja/smjera, u jednoj ili više škola.
(8) Tokom konkursnog roka kandidatima će biti omogućena najmanje dva perioda za promjenu izbora programa obrazovanja/zanimanja/smjera iz stava (7) ovog člana.
(9) Rang-lista svih kandidata primljenih u prvi razred objavljuje se putem Informacionog sistema EMIS, kao i na oglasnoj tabli i internet stranici srednje škole.

Član 3.
(Uslovi za upis)
Upis učenika u prvi razred srednjih škola vrši se pod istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva, kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19 i 33/21).

Član 4.
(Konkurs)
(1) Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ove odluke koja uključuje javne i privatne škole, a sastavni je dio konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola i obavezno reguliše žalbeni postupak.
(2) Prvi konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo objavljuje se na internet stranici Ministarstva, a obavijest o raspisanom konkursu u jednom dnevnom listu, najkasnije dva mjeseca prije početka naredne školske godine i otvoren je najmanje sedam radnih dana.
(3) Prvi konkurs za upis učenika u prvi razred privatnih srednjih škola u Kantonu Sarajevo objavljuje se na internet stranici Ministarstva, istog dana kada i konkurs iz stava (2) ovog člana, a najkasnije dva mjeseca prije početka naredne školske godine i otvoren je najmanje sedam radnih dana.
(4) Ministarstvo raspisuje drugi konkurs za upis učenika u prvi razred za srednje škole kao javne ustanove koje ne popune planirana mjesta u prvom konkursnom roku, u skladu sa Planom upisa iz člana 2. ove odluke.
(5) Konkurs iz stava (4) ovog člana objavljuje se na internet stranici Ministarstva, a obavijest o raspisanom konkursu u jednom dnevnom listu najkasnije 15 dana prije početka školske godine i otvoren je najmanje tri radna dana.

Član 13.
(Dodatni bodovi po osnovu statusa perspektivnog sportiste)
Kandidati koji dostave dokaz o statusu perspektivnog sportiste (najmanje u jednoj godini u zadnje četiri godine školovanja) u skladu sa članom 4. stav (1) tačka f) Pravilnika o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/22), dobijaju 1 bod.

Član 14.
(Bodovi osvojeni na takmičenjima iz nastavnih predmeta/oblasti)
(1) Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovu rezultata koje su kao učenici postigli na takmičenjima u posljednje četiri godine školovanja iz:
a) nastavnih predmeta:
1) Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost,
2) Prvi strani jezik,
3) Drugi strani jezik,
4) Matematika,
5) Fizika,
6) Informatika,
7) Tehnička kultura,
8) Geografija/Zemljopis,
b) sportskih takmičenja u individualnim sportovima, samo za upis u gimnaziju – sportsko izborno područje,
c) sportskih takmičenja u timskim sportovima, samo za upis u gimnaziju – sportsko izborno područje, i
d) individualnih i kamernih takmičenja iz klasične muzike/klasičnog baleta, samo za upis u Srednju muzičku školu.
(2) Pravo na dodatne bodove iz nastavnih predmeta navedenih u stavu (1), tačka a) ovog člana, kandidati ostvaruju na osnovu rezultata na kantonalnim takmičenjima u organizaciji Ministarstva, te takmičenjima na višim nivoima koja iz njih proistječu (takmičenja na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodnim takmičenjima).
(3) Za kandidate koji dolaze van područja Kantona Sarajevo priznaju se rezultati takmičenja iz stava (1) tačka a) ovog člana sa područja iz kojeg dolaze, u organizaciji nadležnog organa za oblast obrazovanja.
(4) Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju iz stava (1) ovog člana kandidat ostvaruje sljedeći broj bodova:
a) za osvojeno prvo mjesto 3 boda;
b) za osvojeno drugo mjesto 2 boda i
c) za osvojeno treće mjesto 1 bod.
(5) Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini i države Bosne i Hercegovine kandidat ostvaruje sljedeći broj bodova:
a) za osvojeno prvo mjesto 4 boda;
b) za osvojeno drugo mjesto 3 boda i
c) za osvojeno treće mjesto 2 boda.
(6) Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola kandidat ostvaruje sljedeći broj bodova:
a) za osvojeno prvo mjesto 5 bodova;
b) za osvojeno drugo mjesto 4 boda i
c) za osvojeno treće mjesto 3 boda.
(7) Međunarodno takmičenje podrazumijeva učestvovanje najmanje četiri države.
(8) Pod sportskim takmičenjima na nivou kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se takmičenja u sportskim disciplinama koja su na zvaničnom programu Prvenstva u organizaciji matičnog kantonalnog sportsko-strukovnog saveza.
(9) Pod sportskim takmičenjima na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini i države Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se takmičenja u sportskim disciplinama koja su na zvaničnom programu Prvenstva u organizaciji matičnog entitetskog/državnog sportsko-strukovnog saveza i na zvaničnom programu Kup-a Bosne i Hercegovine u organizaciji matičnog državnog sportsko-strukovnog saveza.
(10) Pod međunarodnim sportskim takmičenjima podrazumijevaju se Olimpijske igre, Paraolimpijske igre, Specijalna olimpijada, Svjetska prvenstva, Evropska prvenstva, Mediteranske igre i Balkanske igre/prvenstva.
(11) U takmičenjima iz oblasti klasične muzike/klasičnog baleta u kojima učestvuju muzičke škole vrednuju se samo prva tri mjesta prvonagrađenih u okviru kategorije (I1, I2, I3).
(12) Bodovi ostvareni na osnovu takmičenja iz ovog člana utvrđuju se na način da se vrednuje najbolje ostvaren rezultat iz jednog predmeta/oblasti po jednoj školskoj godini. Ukoliko je kandidat kao učenik u jednoj školskoj godini ostvario rezultate iz st. (4), (5) i (6) ovog člana iz više od jednog predmeta/oblasti koji su navedeni u stavu (1) ovog člana, priznaju mu se rezultati iz svakog od tih predmeta/oblasti.
(13) Rezultate iz st. (4), (5) i (6) ovog člana kandidat dokazuje:
a) za takmičenja iz nastavnih predmeta – diplomom;
b) za sportska takmičenja u individualnim sportovima – potvrdom matičnog sportsko-strukovnog saveza sa nivoa na koji se odnosi sportsko takmičenje;
c) za sportska takmičenja u timskim sportovima – potvrdom matičnog sportsko-strukovnog saveza sa nivoa na koji se odnosi sportsko takmičenje, i
d) za individualna i kamerna takmičenja iz klasične muzike/klasičnog baleta – diplomom koju u Informacioni sistem EMIS evidentira učenikova matična muzička/baletska škola, a za vjerodostojnost podataka o plasmanu na prva tri mjesta prvonagrađenih u okviru kategorije (I1, I2, I3) odgovara direktor muzičke/baletske škole koju je učenik pohađao.
(14) Ukupan broj bodova koje kandidat ostvari po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 7 bodova.

Član 15.
(Potreban broj bodova za upis u srednje škole)
(1) Za svakog kandidata koji konkuriše za prijem u prvi razred srednje škole utvrđuje se ukupan broj bodova po osnovu rezultata navedenih u čl. 11., 12., 13. i 14. ove odluke.
(2) Kada se na rang listi nakon završetka konkursnog roka nađe dva ili više kandidata koji imaju 100 bodova, na osnovu kriterija iz člana 11. ove odluke, primaju se svi kandidati, do popunjavanja maksimalnog broja učenika po odjeljenju u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, odnosno standardima IB Programa (maks. 20 učenika u odjeljenju), što je prilikom online upisa potrebno učiniti vidljivim kroz online sistem, za učenike koji ispunjavaju uslove iz ovog stava.
(3) Kada se na rang listi nalaze dva ili više kandidata koji imaju jednak broj bodova, a nalaze se na posljednjem mjestu rang liste, prednost ima kandidat koji je ostvario bolji opći uspjeh ili veći broj bodova na osnovu uspjeha iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu ili veći broj bodova na osnovu rezultata postignutih na ispitima eksterne mature/ekvivalent bodova ili bolje rezultate na prijemnom ispitu u školama u kojima se polaže prijemni ispit ili u skladu sa članom 17. ove odluke, prema redoslijedu kako je navedeno.
(4) Za upis u gimnaziju kandidat po svim osnovama mora imati minimalno 78 bodova.
(5) Za upis u gimnaziju – sportsko izborno područje, kandidat po svim osnovama mora imati minimalno 78 bodova i to na način da:
a) po svim osnovama navedenim u čl. 11., 12., 13. i 14. ove odluke ostvari minimalno 73 boda i
b) ostvari minimalno dodatnih 5 bodova koji se odnosi na test fizičke sposobnosti.
(6) Za upis u škole zdravstvene struke, Javnu ustanovu Srednja elektrotehnička školu, Javnu ustanovu Srednja ekonomska škola i zanimanje ekonomski tehničar u srednjoškolskim centrima, kandidat mora imati minimalno 71 bod.
(7) Za upis u privatne srednje škole – gimnazije i Katolički školski centar – Opća-realna gimnazija, kandidat po svim osnovama mora imati minimalno 78 bodova i to na način da:
a) po svim osnovama navedenim u čl. 11., 12., 13. i 14. ove odluke ostvari minimalno 71 bod i
b) ostvari minimalno dodatnih 7 bodova koji se odnosi na prijemni ispit, odnosno intervju.
(8) Za upis u Katolički školski centar – Srednja medicinska škola, učenik po svim osnovama mora imati minimalno 71 bod i to na način da:
a) po svim osnovama navedenim u čl. 11., 12., 13. i 14. ove odluke ostvari minimalno 68 bodova i
b) ostvari minimalno dodatna 3 boda koja se odnose na intervju.
(9) Za upis u Srednju poslovnu školu Ilidža, učenik po svim osnovama mora imati minimalno 71 bod i to:
a) po svim osnovama iz čl. 11.,12.,13. i 14. ove odluke ostvariti minimalno 64 boda i
b) po osnovu prijemnog ispita/intervjua, minimalno sedam bodova.
(10) Za upis u ostale škole za zanimanja u četverogodišnjem trajanju obrazovanja kandidat po svim osnovama mora ostvariti minimalno 63 boda.
(11) Za upis u trogodišnju školu se ne utvrđuje potreban minimalan broj bodova.

Član 16.
(Ekvivalent bodova za upis učenika)
(1) Ako je kandidat završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta u VIII i IX razredu, odnosno u zadnja dva razreda osnovne škole, koji se boduju kao predmeti značajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta u zadnja dva razreda osnovne škole (aritmetička sredina).
(2) Ako je kandidat završio osnovnu školu u inostranstvu ili ako dolazi iz registrovane osnovne škole sa područja Bosne i Hercegovine koja realizira nastavne planove i programe drugih država ili asocijacija država, onda se pri upisu u prvi razred umjesto bodova postignutih na ispitima eksterne mature, u Informacioni sistem EMIS u osnovnoj školi koju odredi Ministarstvo, upisuje ekvivalent bodova koji se dobije tako što se zbir općeg uspjeha u posljednja četiri razreda osnovne škole pomnoži s koeficijentom 1,50.
(3) Ukoliko kandidat sa područja Kantona Sarajevo iz opravdanih razloga ne pristupi polaganju ispita ili ukoliko se ne organizuje eksterna matura u Kantonu Sarajevo, određuje se ekvivalent bodova za eksternu maturu koji osnovna škola upisuje u obrazac predviđen Pravilnikom o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 25/18, 17/19 i 24/19) na osnovu zaključenih ocjena za taj predmet na način da se za navedene predmete zbir zaključenih ocjena u VI, VII, VIII i IX razredu pomnoži s koeficijentom 0,50 i to za:
a) Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost,
b) Prvi strani jezik,
c) Matematika.
(4) Opravdanost razloga zbog kojih učenik nije pristupio polaganju ispita iz eksterne mature, na zahtjev roditelja, cijeni Školska komisija iz člana 37. Pravilnika o polaganju eksterne mature i odluku dostavlja Ministarstvu.

Član 17.
(Prednost pri upisu u prvi razred)
Pod jednakim uslovima iz ovih kriterija, shodno čl. 1., 2., 6. i 26. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 31/22 i 8/24), prednost imaju:
a) djeca boraca-branitelja Bosne i Hercegovine,
b) djeca ratnih vojnih invalida,
c) djeca umrlih ratnih vojnih invalida,
d) djeca organizatora otpora,
e) djeca veterana-prvoboraca,
f) djeca nosilaca najviših ratnih priznanja.

Član 18.
(Sadržaj prijave za upis)

(1) Nakon završetka konkursne procedure i objave konačne rang liste kandidat je dužan u prostorijama škole, prema rasporedu kojeg donosi škola, najkasnije četiri dana od dana objavljivanja rezultata on-line upisa predati sljedeće dokumente:
a) prijavu za upis;
b) izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija;
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – original;
d) uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – original;
e) uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – original i
f) drugu dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje broja ostvarenih bodova po kriterijima iz člana 12., 13. i 14. ove odluke.
(2) Prijava za upis se štampa iz Informacionog sistema EMIS na osnovu konačne rang liste i dokaz je da je kandidat ostvario pravo upisa u određenu školu.

Član 19.
(Naknadna promjena škole/izbornog područja)
(1) Prelazak učenika iz jedne škole u drugu, u toku prvog razreda, može se izvršiti uz pisanu saglasnost Ministarstva, samo u izuzetnim situacijama:
a) smrt roditelja/staratelja učenika, uz smrtni list ili izvod iz matične knjige umrlih
b) postavljanje dijagnoze teškog oboljenja/bolesti za učenika koji se upisuje, u posljednjem razredu osnovne škole,
c) posjedovanje diplome hafiza, izdate od Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ukoliko učenik prelazi u Javnu ustanovu Gazi Husrev-begovu medresu i
d) kada se radi o učeniku smještenom na hraniteljski smještaj, kao i učeniku bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige.
(2) Prelazak učenika iz jednog izbornog područja u drugi u okviru jedne škole, u toku prvog razreda, odobrava nastavničko vijeće te škole.
(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva Ministarstvu za davanje saglasnosti iz stava (1) ovog člana je 30. septembar tekuće godine.

Član 20.
(Upis učenika koji su osnovno obrazovanje završili izvan Kantona)
(1) Učenici državljani Bosne i Hercegovine koji su završili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini izvan Kantona Sarajevo, upisuju se pod istim uvjetima kao i učenici s područja Kantona Sarajevo.
(2) Učenici strani državljani nastavljaju obrazovanje u srednjoj školi pod istim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, ako ugovorima i drugim konvencijama nije drugačije određeno.

Cijela Odluka na sljedećem linku.

Slične objave