Javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole u Kantonu Sarajevo u školskoj 2021./2022. godini

Javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike koji se upisuju u prvi razred

srednje škole u Kantonu Sarajevo u školskoj 2021./2022. godini traje od dana objavljivanja do

završetka Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u

školskoj 2021./2022. godini.

Član 1.

(Izbor kandidata)

(1) Izbor kandidata za stipendiranje vrši se u skladu sa Odlukom o uslovima, postupku i kriterijima

za dodjelu stipendija talentovanim/nadarenim učenicima prvog razreda srednje škole na području

Kantona Sarajevo u školskoj 2021/2022. godini

(2) Proceduru i izbor kandidata provodi Komisija (predsjednik i dva člana) koju imenuje direktor

srednje škole iz člana 4. ove odluke

(3) Komisija za svoj rad odgovara direktoru škole.

(4) Komisija je dužna razmotriti dokumentaciju upisanih učenika u roku od 15 dana od dana upisa

učenika u I razred, utvrditi i objaviti preliminarnu listu stipendista.

(5) Preliminarna lista se objavljuje na ulaznim vratima škole i web stranici škole.

(6) Na preliminarnu listu kandidat može izjaviti prigovor u roku od 7 dana od dana objavljivanja

preliminarne liste.

(7) Prigovor se podnosi direktoru škole koji je obavezan u roku od 3 dana donijeti odluku o istom,

te utvrditi prijedlog konačne liste stipendista.

(8) Prijedlog konačne liste stipendista sa kopijom cjelokupne dokumentacije, direktor škole odmah

dostavlja Ministarstvu nakon okončanja postupka.

(9) Ministarstvo utvrđuje konačnu listu stipendista.

Član 2.

(Pravo na stipendiju)

Pravo na stipendiju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1) Opći uvjeti:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da su redovni učenici prvog razreda srednje škole u školskoj 2021/22. godini

2) Posebni uvjeti:

a) da imaju odličan uspjeh u prethodnim godinama obrazovanja:

b) da su kao redovni učenici IX razred okončali osnovno obrazovanje školske 2020/21. godine,

c) da su kao redovni učenici u toku prethodne godine imali primjerno vladanje,

d) da su osvajali nagrade na kantonalnim, federalnim ili međunarodnim takmičenjima iz

matematike, informatike i fizike.

Član 3.

(Prednost kod izbora)

(1) U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednake uvjete za stipendiju, prednost će se dati

kategorijama lica naznačenih u Zakonu o dopunskim pravima boraca Federacije Bosne i

Hercegovine.

Član 4.

(Iznos stipendije)

Iznosi stipendija za učenike će ovisiti o raspoloživim sredstvima u Budžetu.

Član 5.

(Pravo na stipendiju)

(1) Pravo na stipendiju kandidat ne može ostvariti ukoliko je već ostvario pravo na stipendiju od

Javnog sektora (Općine, Grada, Kantona, FBiH, BiH, fondova, ministarstava i javnih preduzeća).

(2) Stipendija se dodjeljuje nakon provedenog postupka, a na osnovu kriterija propisanih ovom

odlukom.

Član 6.

(Isplata stipendije)

Stipendije se isplaćuju odjednom ili u ratama, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona

Sarajevo. Sredstva dobijena stipendijama se ne vraćaju.

Član 7.

(Lista kandidata)

(1) Listu stipendista objavljuje Komisija Ministarstva u roku od 30 dana od dana kad je započela

školska godina.

(2) Lista se objavljuje na web-stranici Ministarstva.

Javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole u Kantonu Sarajevo u školskoj 2021./2022. godini

You may also like...