ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama

Član 1.
Prihvata se Ponuda broj: 06-02-7-5044/23 od 12.06.2023.godine i ugovor za nabavku usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama – usluge u području zdravstva – obavezni sistematski ljekarski pregledi za radnike/radnice JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo dodjeljuje se ponuđaču JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZA VOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU, Ulica Patriotske lige broj 36, 71000 Sarajevo, a kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, sa ponuđenim jediničnim cijenama iz ponude za ukupni iznos ugovora do 10.875,00 KM bez uračunatog PDV-a, jer su predmetne usluge oslobođene plaćanja PDV-a u skladu s članom 24. Zakona o PDV-u.
Član 2.
Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja Ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetnom nabavkom, a shodno zahtjevima i uslovima U govornog organa i članom 98. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Dana 26.05.2023.godine Odlukom v.d. direktorice Škole broj: 06-06-2-4613/23 pokrenut je postupak javne nabavke putem postupka dodjele ugovora o uslugama iz ANEKSA II. Zakona o javnim nabavkama, za nabavku usluga u području zdravstva – obavezni sistematski ljekarski pregledi za radnike/radnice JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo. JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u Ulici Velešići broj 2 u Sarajevu kao Ugovorni organ, proveo je postupak javne nabavke putem postupka dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama. Dana 05.06.2023.godine na portalu e-Nabavke-Agencija za javne nabavke BiH dostavljen je poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluga u području zdravstva – obavezni sistematski ljekarskj pregledi za radnike/radnice JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Saraj evo broj: 06-06-2-4798/23, a o čemu je sači njeno OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II broj 962-9-2-1-22-4/23.
Dana 12.06.2023.godine putem e-pošte (ssskskola@ssskskola.edu.ba) blagovremeno je dostavljena jedna Ponuda za nabavku predmetnih usluga sa prilozima od strane ponuđača: Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, zaprimljena pod djl.br.06-02-7-5044/23. Dana 15.06.2023.godine dostavljenje Zapisnik pod djl.br. 06-02-14-5072/23 v.d. direktorici na dalje postupanje. Cijeneći naprijed navedeno, a u postupku donošenja Odluke o izboru posebno su cijenjene činjenice da se postupilo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima. Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkan1a BiH odlučena je kao u dispozitivu ove Odluke.
Pouka o pravnom lijeku:
Svaki zainteresirani i aktivno legitimisani ponuđač može izjaviti žalbu direktno ugovornom organu putem protokola ili putem pošte na način i u rokovima propisanim članom 101. stav (4) Zakona o javnim nabavkama.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama

Slične objave