Javni oglas za izdavanje školske kuhinje pod zakup

Predmet ovog Javnog oglasa je davanje u zakup prostora školske kuhinje ,koja se nalazi u školskoj zgradi na adresi Velešići broj 2.

Kuhinja se izdaje u zakup za period od 01.02.2024.godine do 30.06.2024. godine.

Uslovi:
Na oglasu mogu učestvovati preduzeća koja su sudski registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti (priložiti izvod iz sudskog registra).
Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzeće se u obzir: iznos mjesečne zakupnine, najbolji asortiman roba i kvalitet usluga, najpovoljnije cijene artikala za ishranu uz garanciju kvalitete, način na koji će se organizirati rad školske kuhinje, najbolje reference o dosadašnjem radu koje će se provjeravati, certifikati o kvaliteti robe.
Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od 650,00KM.

Kriteriji:

 • Najviša mjesečna cijena zakupnine (dokaz: ponuda)
 • Kvalitet asortimana roba i usluga (dokaz:Certifikat HACCP)
 • Najpovoljnije cijene artikala za ishranu uz garanciju kvalitete (dokaz: cjenovnik proizvoda i usluga i certifikati ISO 9000 i ISO 22000)
 • Način na koji će se organizirati rad školske kuhinje (dokaz-ovjerena izjava o radnom vremenu)
 • Reference o dosadašnjem radu (dokaz:preporuke i reference)

Ponuda treba da sadrži:

 • naziv, adresu i identifikacioni broj,
 • ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar (ne stariju od 6 mjeseci),
 • Certifikat HACCP i ISO9000/9001 i ISO22000 (ovjerene fotokopije ne starije od 6 mjeseci)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji
 • Ovjerena izjava ponuđača da će poslovni prostor uzeti u viđenom stanju i isti privesti namjeni sopstvenim sredstvima
 • Izjava ponuđača da troškove eventualne popravke, adaptacije i održavanja preuzima na svoj teret bez prava refundiranja po bilo kom osnovu, odnosno bez prava umanjenja mjesečne zakupnine po osnovu uloženih sredstav
 • artikle koje će prodavati sa fiksnim cijenama,
 • fiksnu cijenu za zakup,
 • reference o dosadašnjem radu.

Po Oglasu će biti izabran onaj učesnik koji ponudi najveću zakupninu i najpovoljnije uslove za učenike (asortiman, kvalitet, reference, način organizacije i cijene).

Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Prava i obaveze između ugovornih strana regulisat će se ugovorom.

Napomena: U asortimanu ponuđenih proizvoda isključiti sve energetske napitke, zaslađene industrijske sokove, gazirane sokove, proizvode nezdrave hrane kao što su čips, pomftit i sl.

Školu ne snosi nikakvu odgovornost ni triškove ponuđača, te zadržava pravo da izvrši izbor najpovoljijeg ponuđača, odbije ponudu prije isteka roka u slučaju da se ugovarač ne pridržava kućnog reda škole i ugovora o zakupu. Sva prava i obaveze između Škole i izabranog ponuđača precizirat će se i urediti Ugovorom o zakupu.

Način podnošenja ponude:
Pisane ponude sa dokazima dostaviti u zapečaćenoj koverti direktno na protokol Škole ili putem pošte sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARAJ“, na adresu: JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Velešići br. 2, 71000 Sarajevo.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja. Prostor koji se daje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9,00 – 13,00 sati.
O rezultatima javnog oglasa škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Slične objave