Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022.godini

1. Nastavnik/nastavnica bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti,  1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

2. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika, 1 izvršilac,  22 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

c) OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI IZ PRAVILNIKAO RADU ŠKOLE, UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI  I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA:

Poslovi radnih mjesta radnika navedenih od rednog broja 1 do rednog broja 2 obavljaju se na osnovu važećih Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo.

Opis poslova za radna mjesta navedena od rednog broja 1 do rednog broja 2:

1.1. Redovna nastava – norma časova, priprema za nastavu, priprema i ispravka pismenih radova, kontrolnih radova, grafičkih radova, laboratorijskih vježbi, testiranje prema NPiP.

1.2. Ostali poslovi nastavnika u okviru radne sedmice – obavezni prateći poslovi odgojno-obrazovnog rada koji se svrstavaju u normirane poslove i poslove prema potrebama.

1.2.1. Normirani poslovi – razredništvo (čas odjeljenske zajednice, roditeljski sastanak/informacije, dodatna administracija), – stručno usavršavanje, – rad u stručnim organima, – vođenje sekcije ili drugog oblika vannastavne aktivnosti.

1.2.2. Nenormirani poslovi – angažovanje prema potrebi – dodatna, dopunska, fakultativna nastava, proizvodni rad, izrada projekata i drugo, konsultacije sa učenicima uz dogovor sa direktorom, dežurstvo i ostali poslovi iz djelokruga rada nastavnika po nalogu direktora.

U skladu sa navedenim, u ostvarivanju prava i obaveza, nastavnik opće-obrazovne/stručno-teorijske/praktične nastave :a) obavlja izvođenje redovne opće-obrazovne/stručno-teorijske/praktične nastave po strukturi i obimu prema Nastavnim planovima i programima Škole, b) vrši izvođenje dopunske, dodatne, instruktivne, fakultativne, konsultativne nastave, c) izrađuje pismenu pripremu za nastavu po metodskim jedinkama, priprema grafičke radove ili praktične vježbe, d) vrednuje učeničko znanje, odnosno vrši ocjenjivanje, analizira i vrednuje vladanje učenika, kao i disciplinske i stimulativne mjere, e) obavlja izradu godišnjih i mjesečnih planova rada za sve oblike nastave, kao i za razredništva, f) vodi pedagošku evidenciju i dokumentaciju/odjeljenjske knjige, dnevnici rada, matične knjige, evidentni listovi, svjedodžbe, E-dnevnik, EMIS, spiskovi izdatih svjedodžbi i drugo/, g) obavlja poslove organizacije i učešća u pripremama školskih manifestacija, obilježavanja značajnih datuma i lično učestvuje na njima, h) obavljaju poslove dežurstva, i) učestvuje u radu i poslovima vezanim za rad stručnih aktiva i komisija, j) učestvuje u radu u stručnim organima, ispitnim odborima i komisijama, k) obavlja stalno stručno usavršavanje prema zahtjevima nadležnih službi, l) učestvuje na seminarima i svim drugim oblicima stručnog usavršavanja, m) postupa po nalogu prosvjetne inspekcije i obavlja poslove naložene od strane prosvjetne i drugih inspekcija koje nadziru rad Škole, n) ostali poslovi neophodni za obavljanje procesa rada i po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

NOVI KONKURS – DECEMBAR 2021

Slične objave