Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024.godini – novembar 2023

Djl.br. 06-01-3-1900/23

Datum: 09.11.2023.

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g),  i člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju KS („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21), a u vezi s članovima 5. i 6. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj: 12/22, 22/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj:11-11-30-44196-1/23 od 30.10.2023.godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: 06-01-1-1728/23 od 06.11.2023.godine, JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2023/2024.GODINI

a) NAZIV, SJEDIŠTE, INTERNET STRANICA I SLUŽBENI  E-MAIL USTANOVE:

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

Ulica Velešići broj 2,

71 000 Sarajevo

https://ssskskola.edu.ba/,

 e-mail: ssskskola@gmail.com,ssskskola@ssskskola.edu.ba

b) NAZIV RADNOG MJESTA:

 1. Nastavnik/ca fizike…. 1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od dana okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine;
 2. Nastavnik/ca matematike…. 1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od dana okončanja konkursne procedure do 31.08.2024.godine;
 3. Nastavnik/ca informatike…. 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme,  od dana okončanja konkursne procedure  do 31.08.2024.godine;
 4. Sekreter škole…. 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2024. godine
 5. Nastavnik/ca islamske vjeronauke….1 izvršilac, 15 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure  do povratka nastavnika sa mjesta pomoćnika direktora, a najduže do 31.08.2024.godine
 • Nastavnik/ca matematike…. 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka nastavnika sa mjesta pomoćnika direktora, a najduže do 31.08.2024.godine;
 • Nastavnik/ca stručno-teoretske nastave– prijevozna i prijenosna sredstva u poštanskom i komunikacijskom saobraćaju…. 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka nastavnika sa mjesta pomoćnika direktora, a najduže do 31.08.2024.godine
 • Nastavnik/ca stručno-teoretske nastave-osnova poštanskog i komunikacijskog saobraćaja…. 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka nastavnika sa mjesta pomoćnika direktora, a najduže do 31.08.2024.godine
 • Nastavnik/ca stručno-teoretske nastave– osnove poštanskog saobraćaja, tehnologija poštanskog saobraćaja II, tehnologija poštanskog saobraćaja III, tehnika poštanskog saobraćaja, upravljanje kvalitetom usluga, infrastruktura i održavanje poštanskog saobraćaja, sigurnost poštanskog saobraćaja, praktične vježbe poštanske tehnologije…. 1 izvršilac, 17 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka nastavnika sa mjesta direktora, a najduže do 31.08.2024.godine;
 • Nastavnik/ca stručno-teoretske nastave– praktične vježbe komunikacione tehnologije, mobilni komunikacioni sistemi, planiranje telekomunikacionih mreža, osnove komunikacijskog saobraćaja…. 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa mjesta pomoćnika direktora, a najduže do 31.08.2024.godine

c) OPIS POSLOVA U OKVIRU RADNE SEDMICE:

Poslovi radnih mjesta radnika navedenih od rednog broja 1 do rednog broja 10 obavljaju se na osnovu važećih Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo i Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, a sve  u skladu sa Nastavnim planovima i programima.

1.Opis poslova za radna mjesta navedena pod rednim brojevim: 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., i 10.:

1.1. Redovna nastava – norma časova, priprema za nastavu, priprema i ispravka pismenih radova, kontrolnih radova, grafičkih radova, laboratorijskih vježbi, testiranje prema NPiP.

1.2. Ostali poslovi nastavnika u okviru radne sedmice – obavezni prateći poslovi odgojno-obrazovnog rada koji se svrstavaju u normirane poslove i poslove prema potrebama.

1.2.1. Normirani poslovi – razredništvo (čas odjeljenske zajednice, roditeljski sastanak/informacije, dodatna administracija), – stručno usavršavanje, – rad u stručnim organima, – vođenje sekcije ili drugog oblika vannastavne aktivnosti.

1.2.2. Nenormirani poslovi – angažovanje prema potrebi – dodatna, dopunska, fakultativna nastava, proizvodni rad, izrada projekata i drugo, konsultacije sa učenicima uz dogovor sa direktorom, dežurstvo i ostali poslovi iz djelokruga rada nastavnika po nalogu direktora.

1.2.3.Mentorski rad s pripavnikom.

U skladu sa navedenim, u ostvarivanju prava i obaveza, nastavnik opće-obrazovne/stručno-teorijske/praktične nastave: a) obavlja izvođenje redovne opće-obrazovne/stručno-teorijske/praktične nastave po strukturi i obimu prema Nastavnim planovima i programima Škole, b) vrši izvođenje dopunske, dodatne, instruktivne, fakultativne, konsultativne nastave, c) izrađuje pismenu pripremu za nastavu po metodskim jedinkama, priprema grafičke radove ili praktične vježbe, d) vrednuje učeničko znanje, odnosno vrši ocjenjivanje, analizira i vrednuje vladanje učenika, kao i disciplinske i stimulativne mjere, e) obavlja izradu godišnjih i mjesečnih planova rada za sve oblike nastave, kao i za razredništva, f) vodi pedagošku evidenciju i dokumentaciju/odjeljenjske knjige, dnevnici rada, matične knjige, evidentni listovi, svjedodžbe, E-dnevnik, EMIS, spiskovi izdatih svjedodžbi i drugo/, g) obavlja poslove organizacije i učešća u pripremama školskih manifestacija, obilježavanja značajnih datuma i lično učestvuje na njima, h) obavljaju poslove dežurstva, i) učestvuje u radu i poslovima vezanim za rad stručnih aktiva i komisija, j) učestvuje u radu u stručnim organima, ispitnim odborima i komisijama, k) obavlja stalno stručno usavršavanje prema zahtjevima nadležnih službi, l) učestvuje na seminarima i svim drugim oblicima stručnog usavršavanja, m) postupa po nalogu prosvjetne inspekcije i obavlja poslove naložene od strane prosvjetne i drugih inspekcija koje nadziru rad Škole, n) ostali poslovi neophodni za obavljanje procesa rada i po nalogu direktora i pomoćnika direktora.

2. Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 4:

a) Upravno – pravni poslovi:

 – Učešće u izradi nacrta normativnih akata škole u skladu sa zakonskim propisima

  – Praćenje zakonskih propisa i sližbenih glasila 

 – Pripremanje materijala za Školski odbor, vođenje zapisnika, izrada odluka

 – Briga o realizaciji registracije i statusnih promjena škole pri nadležnim ustanovama

– Saradnja s nadležnim stručnim službama izvan škole, inspekcijama, Službe PIO/MIO, Zavodom za zapošljavanje i sl.

 b) Kadrovski i administrativni poslovi:

– Vođenje matične evidencije radnika, vođenje evidencije EMIS o radnicima

– Prijavljivanje i odjavljivanje radnika i članova porodice nadležnim službama 

mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i praćenje promjena

 – Vođenje evidencije odsustvovanja s posla (godišnji odmori, dopusti, bolovanja)

 – Učestvovanje u izradi plana godišnjih odmora

 – Izdavanje raznih uvjerenja radnicima škole

 – Stručna pomoć komisijama škole

 – Izrada raznih dopisa, izvještaja, zahtjeva i odgovora iz djelokruga rada  sekretara škole

– Poslovi javne nabavke osnovnih sredstava i potrošnog materijala (odluke, ugovori)

– Rad sa strankama (radnicima, učenicima, roditeljima, predstavnicima  drugih škola, ustanova i institucija

– Poslovi vezani za obavezne godišnje sistematske preglede radnika

– Personalni dosjei radnika 

– Kontakt i koordinacija sa drugim školama, ustanovama, ministarstvima,  općinama i drugim institucijama iz djelokruga rada sekretara škole

3. Poslovi u odnosu na administrativno i tehničko osoblje

– Organiziranje, koordiniranje i kontrola rada administrativnog  i tehničkog osoblje

 4. Planiranje i programiranje rada

– Učešće u izradi Godišnjeg programa rada škole, plana rada Školskog odbora

– Učešće u izradi Plana javnih nabavki

– Izrada sopstvenog godišnjeg programa rada

5. Stručno usavršavanje

 – Stalno stručno usavršavanje

– Učešće na seminarima, predavanjima, savjetovanjima, učešće u radu  stručnog aktiva Sekretara i drugim oblicima organiziranj

d) POTREBNI USLOVI PO SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Uslovi koje treba da ispunjavaju radnici/radnice za radna mjesta pod rednim brojevima : 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., i 10. utvrđeni su Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, na osnovu Nastavnog plana i programa za srednje tehničke i stručne škole, Godišnjeg programa rada Škole i Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo. Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

1 Sa završenim najmanje VII stepenom stručne spreme, sa zvanjem profesora ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičkodidaktičnom grupom predmeta,

2. Sa završenim II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičnom grupom predmeta,

– profesor fizike po predbolonjskom sistemu studiranja (minimalno VII stepen stručne spreme),

– profesor fizike, u kombinaciji sa nekim drugim predmetom iz oblasti fizičkih, matematičkih i tehničkih nauka po predbolonjskom sistemu studiranja (minimalno VII stepen stručne spreme),

– diplomirani fizičar po predbolonjskom sistemu studiranja, a imaju položenu pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta (minimalno VII stepen stručne spreme),

 – nastavnički studijski program fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu po bolonjskom sistemu studiranja (minimalno prikupljenih 300 ECTS bodova, tj. I i II ciklus nastavničkog smjera)

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 6. :

1.Sa završenim najmanje VII stepenom stručne spreme, sa zvanjem profesora, ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko- didaktičnom grupom predmeta,

 2. Sa završenim II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičnom grupom predmeta.

3. Prirodno-matematički fakultet (VII stepen obrazovanja ili drugi ciklus Bolonjskog obrazovanja), Odsjek za matematiku (smjer nastavnički ili opći), sa stečenim  naučnim nazivom:

– profesor matematike,

– diplomirani matematičar,

– diplomirani matematičar-informatičar,

– magistar matematike,

– magistar primjenjene matematike odnosno naučni naslov magistra ili doktora matematičkih nauka.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

1. Sa završenim najmanje VII stepenom stručne spreme, sa zvanjem profesora, ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko- didaktičnom grupom predmeta,

 2. Sa završenim II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičnom grupom predmeta,

a) Prirodno-matematički fakultet:

 – Diplomirani matematičar-informatičar;

– Magistar softverskog inžinjerstva;

– Magistar matematike, nastavnički smjer;

– Magistar matematičkih nauka, smjer teorijska kompjuterska nauka;

– Svršenici Prirodno-matematičkog fakulteta informatičkog i računarskog usmjerenja.

 b) Elektrotehnički fakultet:

– Diplomirani inžinjer informatike i računarstva;

– Svršenici Elektrotehničkog fakulteta informatičkog i računarskog usmjerenja.

c) Na osnovu Odluke o donošenju dopune NPiP za srednju školu iz nastavnog predmeta Informatika i programiranje djel.br.11-34-18969-1/23 od 19.05.2023.godine, u djelu koji se odnosi na profil i stručnu spremu dodaju se slijedeće:

– Diplomirani informatičar;

– Diplomirani inžinjer kompjuterskih nauka;

– Diplomirani inžinjer informacionih sistema;

– Magistar informacionih sistema;

– Magistar informacionih tehnologija;

– Magistar računarstva i informatike;

– Magistar matematike i informatike;

 – Magistar saobraćaja, smjer kompjutersko-informacione tehnologije;

– Magistar – diplomirani inžinjer računarstva i informatike;

– Magistar elektrotehnike – diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek automatike i elektronika;

– Magistar elektrotehnike – diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek računarstvo i informatika;

– Magistar elektrotehnike – diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek telekomunikacije;

– Magistar elektrotehnike – diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek elektroenergetika.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4 :

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima škole i to:

Diplomirani pravnik, VII stepen, VSS ili završen prvi ciklus bolonjskog visoko obrazovnog procesa sa stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor prava koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, završen drugi ciklus bolonjskog visoko obrazovnog procesa sa stečenim zvanjem Magistar prava koji je vrednovan sa 300 ECTS bodova ili završen treći ciklus bolonjskog visoko obrazovnog procesa sa stečenim zvanjem Doktor pravnih nauka/znanosti.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5:

Završen jedan od navedenih islamskih fakulteta i minimalno 240 ECTS bodova

– Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

– Islamski pedagoški fakultet u Zenici

– Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

– Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru,

– Islamski fakultet u inozemstvu sa nostrificiranom diplomom uz položenu pedagoško-didaktičko-metodičku grupu predmeta

Sa odgovarajućim zvanjima:

– Profesor/bachelor islamskih nauka

– Profesor/bachelor islamske teologije,

– Bachelor teologije

– Diplomirani teolog

– Profesor islamskih teoloških studija

– Profesor/bachelor islamske vjeronauke i religijskog odgoja

– Profesor religijske pedagogije,

– Profesor islamske pedagogije,

– Diplomirani profesor islamske vjeronauke,

– Bakalaureat/bachelor islamske vjeronauke,

– Master/magistar islamske vjeronauke

– Master/magistar religijske pedagogije

– Master/magistar religijske edukacije

– Master/magistar teolog, magistar islamskih nauka

– Ostali srodni profili sa definiranih islamskih fakulteta

 Za radno mjesto pod rednim brojem 7:

Završen najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta.

Profili koji mogu realizirati nastavu:

– Dipl. ing. elektrotehnike, smjer telekomunikacije.

– Dipl. ing. saobraćaja, PTT smjer.

Za radno mjesto pod rednim brojem 8 :

Završen najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta.

Profili koji mogu realizirati nastavu:

– diplomirani inženjer saobraćaja, smjer PTT, poštanski i komunikacijski

– diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer telekomunikacije

Za radno mjesto pod rednim brojem 9:

Završen najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta.

Profili koji mogu realizirati nastavu:

– diplomirani inženjer saobraćaja /prometa, smjer PTT/poštanski

Za radno mjesto pod rednim brojem 10:

Završen najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta

Profili koji mogu realizirati nastavu:

-diplomirani inženjer elektrtotehnike, smjer telekomunikacije

– diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija, smjer komunikacione tehnologije

– diplomirani inženjer saobraćaja, smjer PTT

e) MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada radnika/radnica za radna mjesta navedena od rednog broja 1 do rednog broja 10 je u objektu JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Ulica Velešići broj 2, 71000 Sarajevo, kao i u školskoj radionici  u Ulici Velešići broj 2 u Sarajevu, te izvan prostorija Škole u skladu sa općim i podzakonskim aktima resornog Ministarstva, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, prema opisu poslova neophodnih za odvijanje procesa rada Škole.

f) RADNO VRIJEME

Radno vrijeme radnika/radnica za radna mjesta navedena od rednog broja 1 do rednog broja 10 traje zavisno od dužine radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO/MIO, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.

g) IZNOS OSNOVNE PLAĆE

Osnovna plaća radnika sa punom nastavnom normom/radnim vremenom navedenih od rednog broja 1 do 10; iznosi za:

 • nastavnik- 1.306,80KM;
 • nastavnik – mentor- 1.343,10 KM;
 • nastavnik – savjetnik, 1.379,40KM;
 • nastavnik – viši savjetnik- 1.448,70KM;

*Tačan iznos osnovne plaće utvrđuje se na osnovu stečenog zvanja nastavnika. Osnovna plata nastavnika sa nepunom nastvnom normom odredit će se u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, srazmjerno vremenu provedenom na radu.

h) ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno dana 11.11.2023.godine u dnevnom listu „Dnevni avaz”. Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je osam (8) dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu i krajnji rok za prijavu je 20.11.2023.godine. Kompletan tekst Javnog konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i putem službenog e-maila Škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na javni konkurs i ostat će objavljen u čitavom periodu roka prijave.

i) ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, na protokol Škole ili preporučeno putem pošte na adresu: JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, ulica Velešići broj 2, 71 000 Sarajevo, Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika ustanove, sa naznakom „Prijava na javni konkurs na poziciju ____ (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA”.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

j) DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Kandidati su dužni dostaviti:

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,

b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,

c) izvod iz matične knjige rođenih,

d) uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),

e) saglasnost da se obavijesti iz člana 22. Pravilnika  dostavljaju elektronskom poštom na adresu  koju je kandidat naveo u prijavi na Javni konkurs;

 f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

2. DODATNA DOKUMENTACIJA

a) uvjerenje o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima (šifra zanimanja) koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;

c) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima asistenta u nastavi;

d) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole;

e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

f) potvrda/uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);

g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku;

h) potvrda o posebnom priznaju UNSA;

i) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju;

j) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

1) uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

2) rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;

3) dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;

4) rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;

5) uvjerenje o učešću u oružanim snagama;

6) uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida;

7) rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta, ne starije od šest mjeseci;

k) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs može biti kopija uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.

Kandidati iz člana 19. st. (8) i (9) Pravilnika će elektronskom poštom na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe istoj izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Izabranom kandidatu se dostavlja preliminarna odluka o prijemu u radni odnos u skladu sa članom 22. stav (2) Pravilnika.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22, 22/22).

Dopunska prava boraca-branitelja BiH

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, kandidatima koji su prošli kompletnu proceduru uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 37/20 i 27/21).

Dodatni bodovi računaju se u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 38/20 i 28/21).

Nakon konačnosti Odluke iz člana 22. stav (5), odnosno iz člana 23. Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu, vraća se, na lični zahtjev, putem protokola Škole, u roku od petnaest (15) dana od dana okončanja konkursne procedure.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu ”Dnevni avaz” od 11.11.2023. godine i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 20.11.2023. godine.

Slične objave