Publiciranje Javnog poziva za usavršavanje/školovanje kadrova u 2023/2024 godine

J A V N I   POZIV

I

 1. Školovanje kadrova za obavljanje poslova i zadatka prihvata i otpreme putnika u Sektoru saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju, u trajanju od 18 dana (maksimalno 50 polaznika) i
 2. Školovanje kadrova za obavljanje poslova i zadatka tehničkog prihvata i otpreme zrakoplova i stvari u Sektoru saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju u trajanju od 11 dana (maksimalno  50 polaznika).

Plan i program školovanja utvrđen je Trening programom – Centra za obuku stručnom osoblja u J.P Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, a koji će obuhvatati obuku za obavljanje poslova iz tačke I ovog javnog poziva.

Shodno uslovima Pravilnika o radu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo kandidati koji apliciraju za školovanje iz tačke I ovog javnog poziva, pored opštih uslova propisanih zakonom, moraju ispunjavati minimalno i sljedeće posebne uslove:

1. Prihvata i otpreme putnika:

 • osposobljenost za korištenje Microsoft orjentiranih operativnih sistema i aplikativnih modula, a čije će znanje provjeravati Društvo testiranjem;
 • znanje engleskog jezika iz domena poslova koji će se obavljati, a čije će znanje provjeravati Društvo testiranjem;

2. Tehnički prihvat i otpreme zrakoplova i stvari:

 •    KV (III stepen) ili SSS (IV stepen) – prirodni, društveni ili tehnički smjer;

–    položen vozački ispit minimalno „B“ kategorije;

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (kopije dokumenata za dokumente iz tačke IV.3,IV.4., IV.5,IV.6. i IV7.) kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz tačke II poziva, i to:

 1. Prijava za školovanje podnosi se isključivo na propisanom, uredno popunjenom i vlastoručno potpisanom obrascu “Obrazac/prijava za školovanje”, koji se može preuzeti na službenoj web stranici Društva: www.sarajevo-airport.ba, u rubrici “O nama”, podrubrika „Ljudski resursi“, članak “Prijava za školovanje ” – link za preuzimanje obrasca ili lično, na protokolu Društva. Ukoliko se prijava iz tačke IV. 1. i IV. 2. ne podnese na propisanom obrascu, odnosno vlastoručno ne potpiše na za to predviđeno mjesto, neće biti uzeta u razmatranje; – SVI KANDIDATI
 2. Pismena, vlastoručno potpisana izjava (Obrazac/izjava o zdravstvenoj sposobnosti) da je kandidat zdravstveno

sposoban za obavljanje poslova iz tačke I., koja se može preuzeti na službenoj web stranici Društva:

www.sarajevo-airport.ba, u rubrici “O nama”, podrubrika „Ljudski resursi – nije potrebno ovjeravati kod nadležnogorgana uprave (u općini); – SVI KANDIDATI

 • Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list;  SVI KANDIDATI
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);   SVI KANDIDATI
 • Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od šest mjeseci); SVI KANDIDATI
 • Svjedočanstvo ili diplomu o završenoj traženoj stručnoj spremi; SVI KANDIDATI
 • Položen vozački ispit minimalno B kategorije, isključivo za kandidate iz tačke III. podtačka 2. Javnog poziva (za poziciju Tehnički prihvat i otpreme zrakoplova i stvari).

External

Slične objave