Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini

 1. Nastavnik/nastavnica bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog
  jezika i književnosti, 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, počev od okončanja konkursne
  procedure do 31.08.2021. godine;
 2. Nastavnik/nastavnica bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog
  jezika i književnosti, 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev od
  okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
 3. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme
  sedmično, na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
 4. Nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno
  vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
 5. Nastavnik/nastavnica fizike, 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počev
  od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
 6. Nastavnik/nastavnica sociologije, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno
  vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a
  najduže do 15.02.2021. godine;
 7. Nastavnik/nastavnica saobraćajne grupe predmeta, 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično,
  na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
 8. Sekretar škole, 1 izvršilac, 8 sati dnevno/40 sati sedmično na određeno vrijeme počev od okončanja
  konkursne procedure do 04.04.2021. godine;
 9. Nastavnik/nastavnica praktične nastave, 1 izvršilac, 25 časova nastavne norme sedmično, na
  određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
 10. Nastavnik/nastavnica praktične nastave, 1 izvršilac, 26 časova nastavne norme sedmično, na
  određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
 11. Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 8 sati dnevno/40 sati sedmično
  na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
 12. Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 8 sati dnevno/40 sati sedmično
  na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
 13. Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 8 sati dnevno/40 sati sedmično
  na određeno vrijeme počev od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine;
  Pored općtih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati su dužni ispunjavati i
  posebne uslove koji su utvrđeni Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za srednje
  tehničke i stručne škole, odnosno srednje škole za stručno obrazovanje i obuku, Pedagoškim standardima i
  normativima za srednje obrazovanje, i normativnim aktima Škole.
  Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uvjete prilikom prijave na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos,
  a to su:
  1) Pozicije pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., – završen najmanje VII stepenom stručne
  spreme, sa zvanjem profesora, ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i
  metodičko-didaktičkom grupom predmeta; sa završenim II, odnosno III ciklusom bolonjskog
  visokoobrazovnog procesa na nastavničkom faklutetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoškopsihološkom
  i metodičko-didaktičkom grupom predmeta;
  2) Pozicija pod rednim brojem 8., – završen pravni fakultet – VSS – VII stepen stručne spreme, najmanje
  240 ECTS bodova i Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 2 /dvije/ godine na
  sličnim poslovima ili poslovima u struci;
  3) Pozicije pod rednim brojevima 9., i 10., – završen odgovarajući fakultet – VSS – VII stepen stručne
  spreme odgovarajućeg smjera i zvanja ili najmanje, odnosno VI stepen stručne spreme, u skladu sa
  nastavnim planom i programom, majstori, poslovođe, specijalisti instruktori sa završenim najmanje V
  stepenom stručne spreme i sa 5 /pet/ godina radnog iskustva u struci i položenom pedagoškopsihološkom
  i metodičko-didaktičkom grupom predmeta;
  4) Pozicije pod rednim brojevima 11., 12., i 13., – završena osnovna škola koja se i jedina boduje, nije
  potrebno radno iskustvo.
  Kandidati koji apliciraju na javni konkurs u obavezi su blagovremeno dostaviti kopiju obavezne dokumentacije, i
  to:
  A. Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima
  kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja
  se prilaže uz prijavu na konkurs;
  B. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
  C. izvod iz matične knjige rođenih;
  D. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, od dana objavljivanja konkursa).
  Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije:
  a. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijskoinvalidsko
  osiguranje,
  b. uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno
  naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat
  obavljao,
  c. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  d. potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od
  tri mjeseca),
  e. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,
  napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u
  predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
  f. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u
  skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja,
  profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i
  domovima učenika,
  g. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice
  šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i
  odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,
  ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno –
  oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog
  vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest
  mjeseci),
  h. osobe koje imaju status naveden u članu 10 stav 2 Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni
  odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području
  Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17) obavezne su pored
  rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i
  uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca
  (ne starije od šest mjeseci),
  i. potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na
  osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupka FBiH („ Službene novine Federacije BiH“ broj:
  2/98 i 48/99).
  Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se
  bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
  Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je
  primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije 5 /pet/
  dana po dobijanju odluke o izboru kandidata. Po konačnosti odluke o izboru radnika, kandidat koji bude izabran
  dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 /šest/ mjeseci.
  Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su
  Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim
  školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj
  35/17).
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
  Javni konkurs ostaje otvoren 8 /osam/ dana od dana objavljivanja i objavit će se u dnevnim novinama
  „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  dana 21.08.2020. godine, a krajnji datum dostavljanja prijava je 29.08.2020. godine.
  Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:
  JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo,
  Ulica Velešići broj 2 ,71000 Sarajevo,

You may also like...